Skip to main content

Nature Quest – Algemene Leveringsvoorwaarden
De natuur als leermeester

Artikel 1 | Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
  1. Diensten: het geven van training, coaching en advies aan organisaties, teams en individuen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschap in een natuurlijke omgeving, alsmede daaraan verbonden producten, ((multi)media) concepten, communicatie, online diensten en andere concepten, welke voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
  1. Opdrachtnemer: Nature Quest Coöperatie U.A. te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder het KvK-nummer: 70771928, Amsterdam.
  1. Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Opdrachtnemer is gericht, met wie Opdrachtnemer de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is of wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
  1. Quest(s): Nature Quest biedt mensen, teams en organisaties programma’s aan op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, met de natuur als leermeester. In deze programma’s maakt het onder meer gebruik van eeuwenoude rituelen over mens en natuur in een modern jasje. Deze programma’s worden vaak Quests genoemd.
  1. Reis: reis en verblijf met als doel ontspanning en recreatie dan wel een andere definitie als gehanteerd door een door de Opdrachtgever afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.
  1. Producten: (stoffelijke) objecten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Opdrachtnemer van Diensten of Producten aan of ten behoeve van de Opdrachtgever.
  • De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten of Producten die Opdrachtnemer geheel of ten dele van derden heeft betrokken of ter uitvoering waarvan zij (gedeeltelijk) een derde inhuurt.
  • Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.
  • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
  • Indien de Opdrachtgever de inhoud van de door Opdrachtnemer voor haar verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden gebonden.
  • Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/ vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel dat er een situatie zich voordoet die niet in de algemene leveringsvoorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 | Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Voor de aanbiedingen van Opdrachtnemer geldt de termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen termijn is gesteld vervalt het aanbod na 30 dagen.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien en voor zover de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Overeenkomsten komen pas tot stand doordat Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

Artikel 4 | Tarieven

4.1 De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. De tarieven zijn vermeld in Euro´s of een andere gezamenlijk overeengekomen valuta.

4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.4 Bij meerjarige opdrachten hanteren wij jaarlijks een inflatiecorrectie volgens de

berekening van het CBS, namelijk het jaarcijfer dat in februari wordt gepubliceerd over het jaar ervoor. https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=166902679998

Artikel 5 | Betaling

5.1 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden op de op de betreffende factuur vermelde rekening en binnen de daarop vermelde betalingstermijn. Deze betalingstermijn bedraagt standaard 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

5.2 Alle betalingen door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door de Opdrachtgever.

5.3 Enig beroep door de Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan voor zover dit in de relatie tussen partijen wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om ter zake van de levering van Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen.

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd tot opschorting van de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst zodra en voor de duur dat Opdrachtgever haar betalingsverplichting(en) niet nakomt.

5.5 Indien de Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn voldoet, wordt na vijf (5) werkdagen na het verstrijken van vervaldatum een eerste (1e) herinnering verstuurd. Indien de Opdrachtgever dan nog in verzuim blijft, wordt binnen een termijn van vijf (5) werkdagen een aanmaning verstuurd, de administratieve kosten hiervoor bedragen vijftien (15) euro. Indien na vijf (5) werkdagen de opdrachtgever nog steeds in verzuim blijft, wordt een ingebrekestelling verstuurd. De administratieve kosten hiervoor bedragen vijfentwintig (25) euro en ook de wettelijke handelsrente van +2% wordt vanaf de datum van ingebrekestelling in rekening gebracht.

5.6 Indien de Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente + 2% te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. De Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente en administratiekosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 6 | Uitvoering van de diensten en levering producten

6.1 Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de Diensten en levering van de producten naar beste vermogen inspannen en alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan en mag worden. Gezien de aard van de Diensten en de Producten kan zij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.

6.2 Opgegeven termijnen voor de levering door Opdrachtnemer dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten en/ of levering van Producten. Zij zal zulks, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf afstemmen met de Opdrachtgever.

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen met name de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

7.2 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen noch worden doorverkocht noch als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze gelden. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6 Voor het geval Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 | Medewerking van de Opdrachtgever

8.1 In de gevallen waar de resultaten van de Diensten of levering van Producten afhankelijk zijn van correcte, complete en tijdige verstrekking van gegevens door de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever daarvoor zorgdragen. De Opdrachtgever garandeert dat de verstrekte gegevens correct, compleet en consistent zijn en dat de verstrekking daarvan geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

8.2 De Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en informatie te verschaffen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Diensten of de levering van de Producten.

8.3 De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig; uiterlijk vier weken voorafgaand aan de start van de uitvoer van de overeenkomst, alle gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de gegevens als opgevraagd in de offerte en/of bijlagen daarvan.

8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een door een arts opgestelde medische verklaring op te vragen waarin wordt bevestigd dan wel onkend dat deelname aan een Nature Quest, dan wel een andere door Opdrachtgever aangeboden dienst, medisch gezien mogelijk is. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de Nature Quest, dan wel andere door Opdrachtgever aangeboden dienst, indien de benodigde gegevens en/of medische verklaring niet wordt overlegd en/of indien uit de medische verklaring blijkt dat deelname afgeraden wordt.

8.5 De Opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de planning als overenkomen en de aanwijzigen die worden gegeven door Opdrachtnemer tijdens de uitvoer van de overeenkomst. Waaronder, maar niet daartoe beperkt, vertrektijden en aanwijzingen die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van Opdrachtgever.

8.6 Indien de aard van de door de Opdrachtnemer aangeboden dienst onder een reis- en/of annuleringsverzekering valt is Opdrachtgever verplicht een reis- en annuleringsverzekering te hebben afgesloten. Dit geldt in ieder geval voor het geval het een Nature Quest betreft waarbij één dan wel meerdere dagen en/of nachten in de natuur worden doorgebracht. De Opdrachtnemer kan hier tevens bewijs van verlangen.

8.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voorafgaand aan de Nature Quest, of een andere door Opdrachtnemer aangeboden dienst, informatie in te winnen over de locatie, cultuur en gebruiken en eventuele paspoort- en visaverplichtingen en naar aanleiding daarvan de benodigde voorbereidingen te treffen.

8.8 Opdrachtgever is verplicht alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie zorgvuldig door te nemen en in overeenstemming daarmee te handelen.

Artikel 9 | Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van ontwerpen, trainingsmateriaal, documentatie, film- en fotobeelden en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Diensten of vervaardiging van de Producten, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. De levering van de Diensten of Producten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

9.2 De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van bedoelde materialen en Producten alsmede de resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen.

9.3 De Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de resultaten van de Diensten of de Producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

9.4 De Opdrachtgever zal aanduidingen van Opdrachtnemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

9.5 Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 9.2 genoemde gebruiksrecht aan de Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de Producten of de resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met zaken van derden, tenzij de Opdrachtgever in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Opdrachtnemer geleverde Producten of resultaten van de Diensten.

Artikel | 10 Geheimhouding en persoonsgegevens

10.1 Opdrachtnemer behandelt alle informatie die door Opdrachtgever aan hem zijn toevertrouwd met oog op het leveren van de diensten of producten met uiterste zorgvuldigheid.

10.2 Partijen verplichten zich zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na afloop daarvan tot strikte geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.3 Alle zaken en vermogensrechten, daaronder begrepen schriftelijke stukken en fotokopieën daarvan, welke één der partijen ten behoeve van de andere partij tijdens de duur van deze overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de andere partij. De ene partij is gehouden deze goederen op de dag waarop de overeenkomst eindigt wederom aan de andere partij ter beschikking te stellen.

Artikel | 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring opdrachtnemer

11.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal driemaal het bedrag van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de Opdrachtnemer. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van directe schade, gerekend vanaf het moment dat de tekortkoming zich voordoet tot één jaar daarna.

11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Opdrachtnemer te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Opdrachtnemer wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan. Indien Opdrachtnemer en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk bindende termijnen zijn overeengekomen, gelden de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Opdrachtnemer niet binnen de bindende termijn(en) heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Indien op grond van de wet anders wordt bepaald zal Opdrachtnemer enkel éénmaal het bedrag van de overeenkomst verschuldigd zijn.

11.4 De Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever kan of heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering. Zoals bijvoorbeeld een reis- of annuleringsverzekering.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer.

11.6 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de wat te doen gebruikelijk is. 

11.7 Eventuele schade die is geleden door het niet juist informeren van de Opdrachtnemer, is niet te verhalen op Opdrachtnemer. Waaronder, maar niet daartoe beperkt, het niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de Opdrachtgever in artikel 8.
11.8 Eventuele schade die is geleden door het op eigen initiatief niet deelnemen aan de Nature Quest dan wel andere diensten van Opdrachtnemer dan wel door ongeoorloofde gedragingen of het niet opvolgen van instructies, is niet te verhalen op Opdrachtnemer.

11.9 Opdrachtnemer kan ten alle tijden een wijziging doorvoeren in het aangeboden transport van en naar de locatie van de Nature Quest, dan wel een ander door Opdrachtnemer aangeboden dienst. Opdrachtnemer brengt hiervoor geen extra kosten in rekening, noch worden hiervoor kosten in mindering gebracht.

Artikel 12 | Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer indien er sprake is van overmacht, waaronder begrepen, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt, ziekte, werkstaking, natuurverschijnselen en alle omstandigheden waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van  Opdrachtnemers, of andere zaken waardoor Opdrachtnemer (tijdelijk) niet inzetbaar is.

12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding. Opdrachtnemer is gerechtigd tot betaling door de Opdrachtgever van alle Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan de Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 14 | Hulp en bijstand

14.1 Opdrachtnemer is naar gelang de omstandigheden verplicht de Opdrachtgever hulp en bijstand te verlenen, indien de Nature Quest, of andere dienst van Opdrachtnemer, niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 15 | Beëindiging

15.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Diensten, tenzij Opdrachtnemer terzake van een bepaalde Dienst in verzuim is.

15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever, indien aan de Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de Opdrachtgever of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, dan wel de Opdrachtgever anderszins in een situatie verkeert waarin redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat hij niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen.

15.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt de Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 16 | Klachten en geschillen

16.1 Opdrachtnemer behandelt eventuele klachten met de grootste zorgvuldigheid en zo spoedig mogelijk.

16.2 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo snel mogelijk bij de Opdrachtnemer te worden gemeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost tijdens de uitvoer van de overeenkomst, dan dient deze klacht binnen een maand na het einde van de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Alleen op deze wijze ingediende klachten worden in aanmerking genomen. Opdrachtnemer zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

16.3 Mocht de Opdrachtgever menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de Opdrachtgever zich desgewenst wenden tot een daartoe bevoegde rechter.

16.4  De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Opdrachtnemer van Diensten en Producten worden beheerst door Nederlands recht.

16.5 Geschillen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere  rechtshandelingen betreffende levering door Opdrachtnemer van Diensten en Producten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

Artikel 17 | Annuleringen

17.1    Opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst kosteloos te annuleren tot 3 (drie) maanden voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht.

17.2    Tot 2 (twee) maanden voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer 50% van de overeenkomst in rekening gebracht.

17.3    Na 4 weken voor het begin van de opdracht is de klant 100% van het honorarium, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, verschuldigd.